kuch.jpg
Untitled 1.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (264 | 86%)

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920

544/1920 Sb.
Nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920
o zřízení Československé pivovarské komise se sídlem v Praze.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.
Na místo dosavadní Pivovarské komise pro přechod do mírového hospodářství se sídlem v Praze zřizuje se jako pomocný orgán státní Československá pivovarská komise v Praze.
Komise tato má za účel stejnoměrné opatření pivovarů československých surovinami a potřebami pivovarskými, jakož i provedení průmyslu pivovarského se týkajících opatření.
Komisi přísluší zejména:
a) rozdělovati ječmen, slad a jiné suroviny přikázané jí na výrobu piva;
b) opatřovati v mezích platných předpisů jiné suroviny a potřeby pivovarské a rozdělovati je pivovarům;
c) spolupůsobiti při úpravě výroby a výstavu piva a při stanovení cen, jakož i upravovati podmínky prodejní, zejména pokud se týče nádobí a dovozu;
d) opatřovati pivo pro zvláštní účely k poukazu ministerstva pro zásobování lidu;
e) zjišťovati stav zásob piva, surovin a potřeb pivovarských v pivovarech;
f) spolupůsobiti při úpravě vývozu piva;
g) spolupůsobiti při sociální péči o zaměstnance průmyslu pivovarského a při péči o odborné školství a výzkumnictví pivovarské;
h) spolupůsobiti při všech jiných otázkách týkajících se průmyslu pivovarského a podávati za tím účelem úřadům návrhy a dobrozdání, jakož i prováděti opatření jí uložená.

§ 2 .
Orgány komise jsou:
1. plná schůze komise,
2. výkonný výbor,
3. pracovní výbor,
4. odbočky.

§ 3 .
Plná schůze komise sestává:
1. z 12 zástupců velkopivovarů,
2. z 6 zástupců malopivovarů,
3. z 12 zástupců spotřebitelů a zaměstnanců pivovarských a konečně
4. ze 3 zástupců vlády.
Pod malopivovary rozumí se ony pivovary, které ve výrobních obdobích 1911/12 a 1912/13 nevyrobily průměrně více než 15.000 hl pivní mladinky.
Členy uvedené pod č. 1.-3. jmenuje k návrhu komise ministerstvo pro zásobování lidu v dohodě s ministerstvem financí a ministerstvem obchodu. Jeden zástupce vlády jest jmenován ministrem pro zásobování lidu, druhý pak ministrem financí, třetí ministrem obchodu.
Plná schůze volí ze svého středu předsedu, 2 náměstky a 12 členů výkonného výboru.
Předseda řídí veškerá jednání komise, svolává plnou schůzi a předsedá téže. Zašlo-li by jej něco, převezme vedení komise některý z jeho náměstků.
Plné schůze buďtež odbývány s udaným pořadem jednání v pravidelných, nejdéle čtvrtletních obdobích. Požádá-li o to některý z vládních zástupců nebo třetina členů komise s označením předmětu jednání, musí býti plná schůze komise svolána do 14 dnů. O jednání jest vésti protokol.
Ku platnému usnesení plné schůze jest nutna přítomnost aspoň třetiny členů komise, nečítaje v to vládní zástupce, a nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Předsedající hlasuje jako každý jiný člen, vládní zástupci nehlasují.

§ 4 .
Plné schůzi přísluší:
1. voliti ze svého středu předsedu, 2 jeho náměstky a 12 členů výkonného výboru;
2. raditi a usnášeti se o směrnicích pro činnost výkonného výboru;
3. usnášeti se o rozpočtu komise a jeho úhradě;
4. schvalovati účetní závěrky a usnášeti se o použití přebytků;
5. voliti ředitele kanceláře komise;
6. zřizovati odbočky komise, ustanovovati jejich správu a jejich poradní sobory;
7. stanoviti případy, v nichž výkonný výbor jest oprávněn uložiti podnikům komisi přičleněným pořádkovou pokutu do výše 10.000 Kč.
K platnosti usnesení č. 4., 5. a 6. jest třeba schválení ministerstva pro zásobování lidu.

§ 5 .
Výkonný výbor sestává z 12 členů volených plnou schůzí, a to ze 6 zástupců velkopivovarů, 2 zástupců malopivovarů, 2 zástupců zaměstnanců pivovarských a 2 zástupců spotřebitelů.
Výkonný výbor usnáší se za přítomnosti nejméně polovice členů prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů platí usnesení, pro něž hlasoval předseda komise.
O jednání jest vésti protokol.
Schůze výkonného výboru konají se nejméně jednou měsíčně.

§ 6 .
Výkonný výbor zastupuje komisi na venek, vede povšechnou správu komise a rozhoduje o všech otázkách, jež nejsou vyhraženy plné schůzi nebo pracovnímu výboru.
Výkonný výbor skládá účty a překládá účetní závěrku plné schůzi a podává jí zprávy o své činnosti.

§ 7 .
K bezprostřednímu vedení správy komise zřizuje se 7členný pracovní výbor, jehož členy jsou:
1. předseda komise,
2. vládní zástupce jmenovaný ministrem pro zásobování lidu,
3. vládní zástupce jmenovaný ministrem financí,
4. vládní zástupce jmenovaný ministrem obchodu,
5. ředitel kanceláře komise,
6. a 7. dva členové výkonného výboru jmenovaní ministrem pro zásobování lidu.
Každému z uvedených ustanoví se náhradník.
Pracovní výbor rozhoduje o záležitostech jemu přikázaných ve schůzích, které dle potřeby, ale nejméně jednou týdně svolává předseda.
K platnosti usnesení jest třeba přítomnosti aspoň 4 členů a prosté většiny hlasů.
Nedojde-li k platnému usnesení, rozhodne výkonný výbor, po případě příslušné ministerstvo.

§ 8 .
Pracovnímu výboru přísluší:
1. rozhodovati o běžných záležitostech v mezích tohoto nařízení a platných usnesení plné schůze a výkonného výboru;
2. svolávati odborné komise;
3. činiti návrhy odborným komisím, výkonnému výboru a plné schůzi;
4. prováděti usnesení výkonného výboru a plné schůze;
5. usnášeti se v neodkladných případech o nákupu a rozdělování pivovarských surovin a potřeb, o požadování záloh od členů, o opatřování piva pro zvláštní účely dle poukazu ministerstva pro zásobování lidu s výhradou dodatečného schválení výkonným výborem;
6. podávati zprávy, dobrozdání a návrhy za pivovarskou komisi příslušným úřadům; konečně
7. vésti stálý dozor nad pokladnou a účty komise a její odboček přímo nebo delegovanými účetními znalci.

§ 9.
Odbočky zřízené usnesením plné schůze pro pivovary určitého území spravovány jsou zodpovědnými správci, které ustanovuje plná schůze a podřízeny jsou výkonnému výboru.
Rozsah činnosti těchto odboček určuje výkonný výbor. Vrchní dozor nad vedením kanceláří odboček vykonává ředitel komise.
U každé odbočky zřídí se k návrhu odbočky poradní sbor. Členy zvolí plná schůze.

§ 1 0.
K provedení svých úkolů používá komise kanceláře. Kancelář komise vede její ředitel, kanceláře odboček jejich správcové.
Potřebné úřednictvo a zřízenectvo ustanovuje a platy určuje výkonný výbor.

§ 11 .
Všichni členové, funkcionáře a úředníci komise jsou povinni zachovávati o všech záležitostech úředních, zejména též o obchodních poměrech pivovarů, na venek úplnou mlčenlivost.
Členům plné schůze, výkonného výboru a poradních sborů odboček přísluší jen náhrada cestovného a hotových výloh ve výši určené výkonným výborem. Členům pracovního výboru přísluší měsíční odměna, kterou stanoví na návrh výkonného výboru ministerstvo pro zásobování lidu ve shodě s ministerstvem financí. Řediteli kanceláře komise a správcům odboček přísluší plat určený výkonným výborem.

§ 12 .
Komise jest právnickou osobou. Na venek ji zastupuje výkonný výbor. Jménem jeho podpisuje pravoplatně předseda komise nebo některý jeho náměstek společně s ředitelem kanceláře komise nebo jeho zástupcem k podpisu oprávněným.
Pravomoc komise vztahuje se na všechny pivovarské podniky v republice Československé.

§ 13 .
Pivovary jsou povinny plniti opatření komise v mezích její kompetence jim uložené a hraditi výlohy vzešlé z působnosti komise.
Pro zjišťování zásob a jiných okolností v pivovarech jest pracovní výbor oprávněn žádati u příslušných finančních úřadů, aby dotyčné okolnosti byly finančními orgány přezkoumány.

§ 14 .
Právo k odběru pivovarských surovin a potřeb omezeno jest jen na ony pivovary, které ve výrobním období 1911/12 anebo v některém následujícím výrobním roce, nejpozději však ve výrobním roce 1919/20, byly v činnosti a v době odběru k provozování živnosti pivovarské jsou ještě oprávněny.
Výjimky v případech zřetele hodných povoluje k návrhu výkonného výboru ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem pro zásobování lidu.

§ 15 .
Pivovarské suroviny a potřeby rozdělují se podle průměru daňových stupňů vyrobených v oprávněných pivovarech ve výrobních letech 1911/12 a 1912/13. Pro pivovary, které teprve později počaly vařiti, ustanoví výkonný výbor přiměřený základ pro příděl.
Prokázal-li některý pivovar, že následkem mimořádných poměrů v některém výrobním roce 1911/12 nebo 1912/13 vyrobil podstatně méně než v předchozích letech výrobních, může výkonný výbor stanoviti rozdělovací základ se zřetelem k předchozím rokům výrobním.
Jestliže některý pivovar s jiným pivovarem koupí nebo nájmem se sloučil, nebo veškeré odběratelstvo jiného pivovaru smluvně převzal, připočte se na dobu, pro kterou onen pivovar jest zastaven, k rozdělovacímu základu tohoto pivovaru rozdělovací základ pivovaru zastaveného.
Byl-li zastavený pivovar, jehož odběratelstvo bylo jiným pivovarem smluvně převzato, zrušen, může výkonný výbor se schválení ministerstva financí pivovaru, který odběratelstvo zrušeného pivovaru smluvně převzal, rozdělovací základ jeho přiměřeně zvýšiti.

§ 16 .

Pokud pro malé pivovary budou ministerstvem financí poskytnuty výhody
ohledně dovoleného množství výroby, může usnesením výkonného výboru
býti těmto pivovarům i příděl surovin zvýšen nad míru příslušící jim
dle všeobecného klíče rozdělovacího.

§ 17 .
Pivovarských surovin a jiných potřeb komisí pivovarům přiděleným smí býti pivovary použito pouze k výrobě piva ve vlastním závodě.
Přidělený ječmen smí pivovar dáti sesladovati i v cizích pivovarech nebo sladovnách, jest však povinen komisi to ohlásiti. Přidělené suroviny a potřeby smějí býti přenechány jinému pivovaru k výrobě piva jen za souhlasu komise.

§ 18 .
Nemohly-li býti suroviny rozděleny mezi oprávněné pivovary přesně dle klíče, může výkonný výbor se usnésti, že pivovary, které obdržely více, mají odvésti surovinu in natura pivovarům, které obdržely méně, anebo že pivovary, které obdržely více, mají obdržeti při příštím rozdělování méně, anebo že pivovary, které obdržely více, mají poskytnouti pivovarům, které obdržely méně, odškodnění v penězích.
Výši odškodnění a ostatní podmínky stanoví výkonný výbor.
Obdržely-li pivovary stejné suroviny v témže výrobním roce za různou cenu, může výkonný výbor se usnésti na provedení vyrovnání cenového tak, aby všem pivovarům byla účtována cena průměrná.

§ 19 .
Výlohy komise uhrazují se režijními přirážkami k ceně rozdělovaných surovin anebo zvláštními příspěvky; takové příspěvky rozvrhují se na pivovary podle klíče pro rozdělování surovin.

§ 20 .
Podrobnější ustanovení o činnosti komise v mezích tohoto nařízení obsahovati bude jednací řád, na němž se usnese výkonný výbor a jenž podléhá schválení ministerstva pro zásobování lidu v dohodě s ministerstvem financí a s ministerstvem obchodu.

§ 21 .
Zástupcové vlády v komisi obstarávají státní dozor nad komisí.
Tito jsou oprávněni účastniti se jednání a schůzí všech orgánů komise, ujímati se kdykoliv slova a činiti návrhy, o nichž musí se státi usnesení, jsou dále oprávněni odložiti provedení učiněných usnesení až do definitivního rozhodnutí příslušných ministerstev, přísluší jim také právo nahlížeti do všech zápisů a knih komise a žádati potřebná vysvětlení.

§ 22 .
Na základě zmocnění plné schůze může výkonný výbor ukládati podnikatelům pivovarů pořádkové pokuty za jednání nebo opomenutí směřující proti předpisům a opatřením komise vydaným v mezích tohoto nařízení až do výše 10.000 Kč. Proti uložení pokuty možno se odvolati k plné schůzi.

§ 23.
Přestupky tohoto nařízení trestají se dle ustanovení § 2 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.

§ 24 .
Zrušení komise stane se po slyšení plné schůze ministerstvem pro zásobování lidu v dohodě s ministerstvem financí a s ministerstvem obchodu, táž ministerstva rozhodnou o použití případného likvidačního přebytku.

§ 25 .
Ministru pro zásobování lidu se ukládá, aby toto nařízení provedl v dohodě s ministrem financí a s ministrem obchodu.

§ 26 .
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Současně pozbývá platnosti nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ze dne 11. září 1917, č. 374 ř. z., a nařízení Národního výboru ze dne 7. listopadu 1918, č.25 Sb. z. a n., jakož i předpisy, které vydány byly na základě uvedených nařízení a tomuto nařízení odporují.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Engliš v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Johanis v. r.
Dr. Markovič v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Šrobár v. r.
PageRank
Alexa Rank
Compete Rank
Seznam S-Rank
JyxoRank

Tyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http:/radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one